Privacy verklaring voor VVDO, eigenaar van vvdo.be en aanverwante subdomeinen.

 

 

 1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van vvdo.be vinden wij erg belangrijk. Daarom beschrijven we in deze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Vanaf 25 mei 2018 is de Verordening [EU] 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

VVDO verbindt zich er toe de persoonsgegevens van haar leden te beschermen en op volledig transparante wijze te verwerken, met in acht name van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens VVDO verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

 1. Toestemming

 

Door de informatie en diensten die worden aangeboden op vvdo.be – en aanverwante subdomeinen – te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

 1. Vragen

 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van VVDO, kunt u contact opnemen via e-mail. Het e-mailadres is info@vvdo.be

 1. Verzameling van en toegang tot de persoonsgegevens

VVDO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die haar ter beschikking worden gesteld:

VVDO
Nieuwe Gentweg 2
8000 Brugge
info@vvdo.be

De ontvanger en verwerker van de persoonsgegevens is het Secretariaat van VVDO.
De toegang tot de persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

De website van VVDO kan soms links bevatten naar sites van derden (organisatoren van events, …). De gebruiksvoorwaarden hiervan behoren niet tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot de verantwoordelijkheid van VVDO.

5 De persoonsgegevens

 

5.1 Welke gegevens?

VVDO verzamelt de gegevens die u aanbelangen:

 1. Voornaam en Naam
 2. Adres
 3. Studies
 4. Taal
 5. Professionele interessegebieden

VVDO zal van u (indien nodig) ook nog de volgende gegevens opslaan:

 1. Toelatingsdatum VVDO
 2. Categorie lidmaatschap (kandidaat lid, effectief lid, …)
 3. Informatie m.b.t. betaling lidgeld (bedrag, datum betaling)
 4. Informatie m.b.t. betaling deelname betalende events (Seminaries, Opleidingen,…)

5.2 Wanneer en hoe worden persoonsgegevens verzameld ?

VVDO kan in de volgende situaties persoonsgegevens verzamelen:

 1. Wanneer u een aanvraag indient om lid te worden;
 2. Wanneer u gegevens meedeelt als u zich inschrijft voor een energizer, evenement of andere info momenten georganiseerd door VVDO
 3. Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven;
 4. Wanneer u onze website bezoekt;

5.3 Verwerking van de persoonsgegevens

VVDO verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

Bij elke verwerking, bijvoorbeeld bij de inschrijving op een energizer of om in te tekenen voor het ontvangen van informatie per mail, worden enkel de gegevens verwerkt waarvoor wij uw toestemming verkregen hebben en die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde doel.

Het is mogelijk dat VVDO uw persoonsgegevens moet verwerken voor het nemen van beslissingen op basis van uw profiel, zoals bijvoorbeeld voor het versturen van gerichte mails.

5.4 Rechten

U heeft de volgende rechten:

5.5 Recht op weigering

U heeft het recht om niet in te gaan op de vraag om uw persoonsgegevens door te geven. Deze weigering kan dan wel gevolgen hebben op onder meer het ontvangen van informatie, toezeggen lidmaatschap …

5.6 Recht op inzage

U heeft recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen en kan het Secretariaat van VVDO het volgende vragen:

 • Voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken;
 • Hoe lang ze bewaard blijven;
 • Informatie over uw rechten (rechtzetting, wissen, …)

5.7 Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u een beperkt aantal van deze gegevens zelf aanpassen op de website van VVDO. De andere gegevens kunnen op uw verzoek door het Secretariaat van VVDO worden aangepast.

5.8 Recht op wissen van gegevens

U heeft de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten wissen. Deze verwijdering,  kan dan wel gevolgen hebben op onder meer het ontvangen van informatie of andere.

5.9 Recht van bezwaar

U heeft op ieder ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.10 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.11 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze toestemming op ieder ogenblik terug intrekken.

5.12 Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan uzelf of aan een door u gekozen instantie op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

5.13 Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, via de post of per e-mail te bezorgen aan:

VVDO
Nieuwe Gentweg 2
8000 Brugge

info@vvdo.be

U heeft ook het recht, indien u dit opportuun acht, een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

5.14 Bewaartijd van de persoonsgegevens

VVDO bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van VVDO.

6 Cookiebeleid

VVDO plaatst cookies bij bezoekers van de website.

Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

VVDO kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het opmaken van diverse statistieken.

Alle verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verzamelt. Zowel Google als de sociale media kanalen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Bij de cookie-instellingen heeft u de mogelijkheid tot het uitschakelen van niet noodzakelijke cookies.

7 Beschikbaarheid van de Privacyverklaring

De recentste versie van de Privacyverklaring is steeds raadpleegbaar op de website van VVDO: www.vvdo.be