Staat voor de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching

 

Het VVDO wenst als beroepsvereniging voor de aangesloten leden op te treden als contactpersoon en belangenbehartiger naar de overheden, instellingen en verenigingen die invloed hebben op het professionele werkveld.

Wie zijn onze leden:

 • De professionelen die een diploma van het master- niveau behaald hebben in de Oplossingsgerichte Therapie gecertificeerd door de IASTI (International Association of Solution-Focused Teaching Institutes)
 • De professionelen die een evenwaardig diploma behaald hebben in de Oplossingsgerichte Coaching
 • De professionelen die een evenwaardig diploma behaald hebben in de Oplossingsgerichte Opvoedkunde

Anderzijds biedt het VVDO een platform aan haar leden om onderling te communiceren. Zij beoogt eveneens haar leden te informeren over evoluties, publicaties en opleidingen om de kwaliteit van het oplossingsgericht therapeutisch terrein te garanderen.

Tenslotte faciliteert het VVDO de zoektocht naar een oplossingsgerichte deskundige aan cliënten.

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel:

 • Het bevorderen van de praktijk, het onderzoek en de vorming in de oplossingsgerichte benadering, met name in therapie, opvoedkunde en coaching.
 • Het bevorderen van de professionele belangen van de deskundigen in de oplossingsgerichte benadering.
 • Het bevorderen van contacten onder de leden via een website en andere media.
 • Het bevorderen van onderzoek in de oplossingsgerichte benadering en de verspreiding van de resultaten hiervan.
 • Het aanwenden van alle nuttige middelen om te kunnen verzekeren dat de leden hun functie op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitoefenen.
 • Het bevorderen van samenwerking met gelijkaardige, ook buitenlandse verenigingen

 

 

De raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van interne orde uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

 

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de kwijting aan de bestuurders,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de samenstelling van de aanvaardingscommissie, ethische commissie en beroepscommissie.
 • alle gevallen waarin de statuten het vereisen.

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.