Onze statuten

Onze nieuwe statuten komen binnenkort hier te staan.

Noteer alvast wijziging van onze maatschappelijke zetel naar volgend adres: Nieuwe Gentweg 2, 8000 Brugge.

 

Onze vereniging werd opgericht op 21 januari 2012 door wijlen Dr. Luc Isebaert. De eerste voorzitter, Dr. Raf Van Stechelman, werd bijgestaan door secretaris Niko Van Bouwel en penningmeester Hilde De Borger. Zij hebben de fundering gelegd voor de huidige vereniging.

Exact 5 jaar later, op 21 januari 2017, werd de feitelijke vereniging een vzw. U vindt hierbij onze statuten, zoals gepubliceerd bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 1. De vereniging, maatschappelijke zetel en duur

Sectie 1 Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een
vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003
(hierna genoemd “V&S-Wet”).

Sectie 2 Naam

1. De vzw draagt de naam “« Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte
cognitieve en systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching » ”, afgekort “VVDO”.

2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige vermelding
van het adres van de zetel.

Sectie 3 Zetel

1. De maatschappelijke zetel van de vzw wordt gevestigd op Rooms-hofstraat 9, op het eerste
verdiep, de tweede kamer links, 9320 Erembodegem.

2. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het
Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De algemene vergadering
bekrachtigt de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Sectie 4 Gerechtelijk arrondissement

De vereniging heeft haar zetel in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Hij wordt vastgesteld
door de Algemene Vergadering.

Sectie 5 Art. 1, § 5 Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Artikel 2. Doelstellingen en activiteiten

 1. De vereniging stelt zich tot doel:
  •  Onder zijn leden een geest van collegialiteit en deontologie gericht op de belangen van de
   cliënt te stimuleren en te onderhouden;
  • Bij te dragen tot de realisatie van een adequaat gestructureerde en doeltreffende gemeenschap;
  • Het bevorderen van de praktijk, het onderzoek en de vorming in de oplossingsgerichte
   benadering, met name in therapie, opvoedkunde en coaching.
  • Het beschermen en bevorderen van de professionele belangen van de deskundigen in
   de oplossingsgerichte benadering.
  • Het bevorderen, in samenwerking met andere nationale en internationale organisaties, van
   onderzoek in de oplossingsgerichte benadering en de verspreiding hiervan.
  • Het aanwenden van alle nuttige middelen om te kunnen verzekeren dat de leden hun
   functie op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitoefenen.
 2. De vereniging wenst in het bijzonder de contacten met beleidsmakers, andere belanghebbenden en
  betrokkenen in de psychotherapie te bevorderen alsook te waken over de autonomie en de
  professionele identiteit van de psychotherapeuten ten aanzien van andere beroepsgroepen. Om dit
  doel te verwezenlijken zal de vereniging in overleg treden met alle actoren betrokken of actief in
  de psychotherapie en toezien en zorgen voor de verspreiding van correcte informatie omtrent
  psychotherapie. De vereniging mag daarbij alle middelen aanwenden die zij nuttig acht om te
  kunnen verzekeren dat de beroepsbelangen van de leden verdedigd worden.
 3. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
  de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van
  bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is
  toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de
  verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 3. Leden, Bijdragen

Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder bedragen dan tien.

Sectie 1 Toetredingscriteria

 1. De vereniging verwelkomt deskundigen die als basisdiploma arts, klinisch psycholoog, klinisch
  orthopedagoog, een WUG-beroep of een niet-WUG-beroep uitoefenen en zich vervolmaakt
  hebben in de oplossingsgerichte benadering aan een instelling die door de International
  Association of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI) gecertifieerd is,

  • hetzij met een diploma van het master- niveau in de Oplossingsgerichte Therapie,
  • met een diploma van het practitioner-niveau in de Oplossingsgerichte Pedagogiek,
  • met een diploma van het practitioner-niveau in de Oplossingsgerichte Coaching.
 2. Ingeval er betwistingen zijn omtrent een weigering tot aansluiting zal de Raad van Bestuur een
  eindbeslissing nemen. De hoedanigheid van lid wordt verkregen door de betaling van het
  verschuldigde lidgeld.
 3. De volgende types van lidmaatschap bestaan:

Sectie 2 Effectieve leden

Effectieve leden zijn leden die voldoen aan de voorwaarden bepaald in de eerste sectie van dit artikel
en stemrecht hebben in de Algemene Vergadering. Hun namen worden bijgehouden in het
ledenregister op de zetel van de vereniging. De stichtende leden zijn automatisch ook effectieve leden.

Sectie 3 Werkende leden

 1. Er zijn minstens 3 werkende leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&SWet.
 2. Alle effectieve leden kunnen werkende leden worden op eigen verzoek, indien zij zich actief
  engageren voor de goede werking van de vereniging, in het bijzonder aanwezig zijn op de
  algemene vergadering. Ook van werkende leden wordt een apart register bijgehouden.
 3. De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat-leden als werkend lid op
  haar eerstvolgende vergadering. De beslissing wordt genomen met een twee derde meerderheid
  van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur. De raad van bestuur kan
  discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als
  werkend lid.
 4. Werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-Wet en deze statuten
  worden beschreven.

Sectie 4 Aspirant leden

 1. Aspirant-leden zijn toegetreden leden die hun opleiding, zoals bepaald in artikel 3, sectie 1, nog
  niet beëindigd hebben.
 2. De rechten en verplichtingen van de aspirant-leden worden ingeschreven in een reglement
  van interne orde.

Sectie 5 Overige leden

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermende leden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden niet
beschouwd als effectieve leden.

Sectie 6 Ledenbijdrage

De maximale ledenbijdrage bedraagt 500 €.Het lidgeld wordt per kalenderjaar betaald.

Sectie 7 Ontslag, uitsluiting, en uittreding.

 1. Een werkend lid die gedurende twee jaar, zonder zich te laten vertegenwoordigen, de algemene
  vergadering niet heeft bijgewoond, wordt automatisch effectief lid.
 2. Elk lid kan te allen tijde de vereniging verlaten. De ontslagneming moet aan de raad van bestuur
  schriftelijk ter kennis gebracht worden. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die
  volgt op de maand van ontvangst van dit schrijven.
 3. Elk lid dat gedurende één jaar in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te
  nemen.
 4. Tot uitsluiting van een lid kan slechts besloten worden door de ethische commissie na het volgen
  van de procedure zoals omschreven in het reglement van inwendige orde.
 5. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt op de agenda voorkomen en moet het lid worden
  uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
 6. De algemene vergadering kan met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen en
  na het betrokken lid gehoord te hebben beslissen om het lid uit te sluiten. De uitsluiting dient
  gemotiveerd te worden.
 7. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
  vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of
  gedane inbrengsten vorderen.

Artikel 4. De algemene vergadering

Sectie 1 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

Sectie 2 Waarnemers

Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de
voorzitter, tot de algemene vergadering richten.

Sectie 3 Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend
worden
– het wijzigen van de statuten,
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
– de kwijting aan de bestuurders,
– de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
– de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
– de samenstelling van de ethische commissie
– alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Sectie 4 Oproepingen

 1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen tijdens de 6 maanden na
  afsluitingsdatum van het boekjaar gehouden worden. De oproeping wordt minstens veertien
  kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle werkende leden
  verstuurd per e-mail of brief op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven.
 2. De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door minstens twee
  bestuurders bijeengeroepen. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals
  bepaald door de raad van bestuur. Behoudens de agenda zoals bepaald door de collegiale raad van
  bestuur, zal ook elk punt dat door minstens twee bestuurders of 1/20 van de werkende leden minstens
  vijf kalenderdagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst. In de
  oproep wordt de plaats, aanvangsduur en agenda van de algemene vergadering doorgegeven.
  De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen
  wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit
  per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de
  Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15
  werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
 3. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden
  samengeroepen na collegiale beslissing van de raad van bestuur alsook op verzoek van minstens twee
  bestuurders of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden. De oproeping wordt minstens
  veertien kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle werkende
  leden verstuurd per e-mail of brief op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven.

Sectie 5 Quorum en stemming

 1. Om te beraadslagen moet minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd
  zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de ter
  vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-Wet of de statuten dit
  anders voorzien. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
  Punten buiten de agenda kunnen al dan niet behandeld worden mits aanvaarding/verwerping door de
  helft van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
 2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een
  quorum van 2/3 van de werkende leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste
  vergadering voormelde aanwezigheidsvereisten niet worden vervuld, kan een tweede vergadering
  worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met
  de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De
  tweede vergadering mag niet binnen vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden
  gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de
  stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de statutenwijziging
  betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een
  meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
  Ongeldige stemmen en onthoudingen worden meegerekend als tegenstemmen.
 3. Indien de algemene vergadering weigert het jaarverslag goed te keuren is de raad van bestuur
  verplicht een buitengewone vergadering van de algemene vergadering samen te roepen binnen de
  dertig dagen. Op deze buitengewone algemene vergadering kan men, ongeacht het aantal aanwezige
  leden, beraadslagen en geldig stemmen, maar uitsluitend over het jaarverslag. Indien het jaarverslag
  opnieuw verworpen wordt, kan de algemene vergadering leden van de raad van bestuur afzetten. Ingeval de volledige raad van bestuur wordt afgezet, duidt dezelfde algemene vergadering dan een voorlopige voorzitter aan, die de nodige
  schikkingen neemt om binnen de dertig dagen nieuwe verkiezingen te houden.
 4. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden
  vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen. Stemming per briefwisseling is niet
  toegelaten.
 5. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de
  werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het
  koninklijk besluit van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Sectie 1 Samenstelling raad van bestuur

 1. De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
  allen natuurlijke personen en al dan niet lid van de vzw. Het aantal bestuurders moet in elk geval
  steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de vereniging.
 2. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden benoemd voor een periode van twee jaar.Zij
  zijn herkiesbaar voor alle mandaten. De overige leden van de raad van bestuur worden gekozen voor
  de periode van 5 jaar, ook zij zijn herkiesbaar.Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen
  voor de rest van de duur van het mandaat.
 3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone
  meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun
  mandaat kosteloos uit. Zij kunnen wel vergoed worden voor gemaakte kosten.
 4. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd op de griffie van
  de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij
  uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 5. Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door
  vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door
  overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de algemene
  vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
  vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van
  de algemene vergadering.
  Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad
  van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal
  bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. De raad van bestuur zal binnen de twee
  maanden een algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken
  bestuurder zal voorzien.

Sectie 2 Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 1. De raad van bestuur vergadert na schriftelijke oproeping per e-mail minstens acht kalenderdagen
  voorafgaand aan de datum van de vergadering door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vzw
  het vereist, alsook binnen veertien kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
  bestuurders.
 2. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de voorzitter-elect. De
  vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, aangewezen in
  de oproeping.
 3. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
  de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. In de besluitvorming wordt in
  beginsel gestreefd naar een consensus. In het geval men niet tot een consensus kan komen worden
  besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
  bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Er worden notulen opgesteld, die na goedkeuring, ondertekend worden door de voorzitter en de
  secretaris, bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun
  inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 juni
  2003 vastgelegde modaliteiten.
 5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks
  vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
  akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de
  bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt
  in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon-conferentie.
 6. Bestuurders die zich in de onmogelijkheid bevinden om op de vergadering aanwezig te zijn, kunnen
  een volmacht geven aan een andere bestuurder. De bestuurder die verhinderd is en die een volmacht
  geeft aan een andere vertegenwoordiger, zal de voorzitter hiervan voorafgaand aan de vergadering, op
  de hoogte brengen.

Sectie 3 Tegenstrijdig belang

 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van morele of
  vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
  bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór
  dat de raad van bestuur een besluit neemt.
 2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van
  de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Sectie 4 Intern bestuur – Beperkingen

 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
  dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van die handelingen
  waarvoor volgens artikel 4 V&S-Wet de algemene vergadering exclusief bevoegd is.
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
  toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken
  kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving
  ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 3. De raad van bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan een of meerdere derden-niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

Sectie 5 Externe vertegenwoordigingsmacht

 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij
  vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
  wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend,
  waaronder steeds de voorzitter of de voorzitter-elect.
 3. De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van
  de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
  rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de
  hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt
  inzake lastgeving.

Sectie 6 Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te
vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het
verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door publicatie van een uittreksel
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen
die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden
alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 6. Dagelijks bestuur

 1. Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat
  betreft dat dagelijks bestuur kan door raad van bestuur worden opgedragen aan een of meerdere
  personen, al dan niet bestuurders. Indien het dagelijks bestuur word toegekend aan een bestuurder zal
  deze de titel dragen van “afgevaardigd bestuurder”. Indien het dagelijks bestuur word toegekend aan
  een andere persoon dan een bestuurder, dan zal deze de titel dragen van “Secretaris-Generaal”.
 2. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal deze persoon alleen kunnen handelen en
  dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
  bestuur betreft.
 3. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden
  van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de
  normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, zowel wegens hun minder belang, als
  wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van
  bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
 4. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden
  openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van
  koophandel en door publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
  Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake
  dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de
  omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

 1. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van
  de vzw.
 2. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de
  hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en
  zijn ze enkel aansprakelijk voor de hen persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van
  (dagelijks) bestuur.

Artikel 8. Toezicht door een commissaris

 1. Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, § 5
  V&S-Wet niet overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.
 2. Zodra de vzw de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de
  jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris
  opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
  Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Deze bepaalt ook de bezoldiging
  van de commissaris.

Artikel 9. Financiering en boekhouding

Sectie 1 Financiering

 1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door lidgelden, giften, bijdragen, schenkingen,
  legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter
  ondersteuning van een specifiek project.
 2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Sectie 2 Boekhouding

 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-Wet en de daarop
  toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
 3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van
  koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-Wet. Voor zover van toepassing
  wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel
  17, § 6 V&S-Wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
 4. De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de
  jaarlijkse algemene vergadering. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een algemene vergadering gehouden uiterlijk in de laatste maand van het boekjaar dat voorafgaat aan
  het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Artikel 10. Ontbinding

 1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking
  tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De
  samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie 3 van deze
  statuten.
 2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist
  voor een doelwijziging zoals bepaald in artikel 4, sectie 4 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot
  ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&SWet.
 3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering een
  vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
 4. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de
  bestemming van het vermogen van de vzw dat moet worden toegekend aan een andere vereniging
  zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.
 5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
  ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het
  actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
  overeenkomstig het bepaalde in artikelen 23 en 26novies van de V&S-Wet en de uitvoeringsbesluiten
  daaromtrent.

Empty section. Edit page to add content here.